เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

คู่มือปฏิบัติงาน


แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางศัลยกรรมทั่วไป
Cholecystectomy หมายถึง การตัดเอาถุงน้ำดี ซึ่งมีอยู่ 2 เทคนิค ได้แก่
ผ่าตัดเปิดหน้าท้อง (Open Cholecystectomy : OC) และ ผ่าตัดโดย
:: Read More ::
   แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางศัลยกรรมประสาท
 Craniotomy หมายถึง ตามความหมายดั้งเดิม (Craniotomy เป็นหัตถการการเปิดกระโหลกศีรษะออกเป็น
แผ่นเพื่อการรักษารอยโรคที่อยู่ภายใน เช่น เนื้องอกในสมอง ซึ่งต่างจาก Craniectomy ที่เป็นการเปิด
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางสูติกรรม
Episiotomy หมายถึง การตัดฝีเย็บ (ตัดได้ตั้งแต่ 1-4 degree) และ เย็บซ่อมแซมแผลที่เกิดจากการตัดฝี
เย็บต่อเนื่องกันในการทำหัตถการครั้งนั้น (อ้างอิงจาก ICD 10 WHO)
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางกุมารเวชกรรม
Umbilical Arterial Catheterization หมายถึง การใส่สายสวนทาง Umbilical artery เพื่อนำเลือด
ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ ให้สารน้ำ
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางอายุรกรรม
TACE หรือ TOCE ถือเป็นหัตถการเดียวกันโดยก่อนหน้านั้นนิยมใช้ ชื่อหัตถการ TOCE
แต่ปัจจุบันนิยมเรียก TACE มากกว่า
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางอายุรกรรมหัวใจ
Coronary arteriography or coronary arteriogram เป็นการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน
โดยการฉีดสารทึบแสงเพื่อตรวจหลอดเลือดหัวใจ ถ้ามีการตีบค่อยพิจารณาทำการขยายหลอดเลือด 
:: Read More ::
   
  แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางออร์โธปิดิกส์
 Partial Knee replacement หมายถึง การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าบางส่วนในผป. ที่มี osteoarthritis บริเวณ
 ข้อเข่าและลูกสะบ้าที่ยังเป็นเพียงบางส่วนหรือยังไม่รุนแรงจนต้องผ่าตัด total knee replacement
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางจักษุ
หัตถการทางจักษุแบ่งตามส่วนประกอบของตาที่สำคัญเป็น หัตถการของเปลือกตาและคิ้ว, หัตถการของระบบน้ำตา, หัตถการของเยื้อตา,
หัตถการของกระจกตา, หัตถการของม่านตา ซิเลียรีบอดี ตาขาว และช่องม่านตา ฯลฯ
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสหัตถการทางโสต ศอ นาสิก
Sinus surgery หมายถึง การทำผ่าตัดไซนัส (โพรงอากาศข้างจมูก) แบ่งได้เป็น 1. การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูกด้วยกล้องขยาย
(rigid endoscope) เรียกว่า "endoscopic sinus surgery" มักใช้คำย่อว่า ESS หรือ FESS
:: Read More ::
   
แนวทางการตรวจสอบการสรุปและให้รหัสถัตถการทางรังสี
Radiotherapy แบ่งชนิดตามแหล่งกำเนิดของรังสี แบ่งออกเป็น จากกัมมันตภาพรังสี, จากเครื่องกำเนิดรังสี แบ่งตามวิธีการใช้รังสี
Teletherapy เป็นการรักษาที่ต้นกำเนิดรังสีอยู่ห่างจากพื้นที่ที่รักษา
:: Read More ::