เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

THIP

 ตัวชี้วัดรายเดือน ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 
 ตัวที่ ข้อมูล  หน่วย    กันยายน    ตุลาคม   พฤศจิกายน
     1 จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยในเดือนทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)       วัน        23,359        23,157         22,460
     2 จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน      ราย          241          194           187
     3 จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด      ราย         4,744        4่,636          4,492
     4 อัตราการครองเตียง     ร้อยละ
     5 อัตราการรับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (3เดือนครั้ง)  
  ต.ค. - ธ.ค.  
  ม.ค. - มี.ค.  
  เม.ย.- มิ.ย.            6.57
  ก.ค. - ก.ย.            6.95
     6 จำนวนผู้ป่วยใน AMI ชนิด STEMI ที่เข้ารับรักษา      ราย           21             28               43
     7 DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค AMI       
1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย      ครั้ง           11              5                 9
pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9  
และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก AMI  
  2. จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลาเดียวกัน        ครั้ง           46           50              72 
  l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9         
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผป.ที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit)นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป)อายุ >18 ปีที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่อยู่ใน
  กลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *การเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย AMI ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็น AMI และมีสาเหตุการตายจากโรค AMI
      * การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะ ทุกกรณี
     8 DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย AMI        
  1.ผลรวมระยะเวลาวันนอนรวมของผู้ป่วย AMI     วัน          200           242           287
  pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9  
  2.จำนวนผู้ป่วย AMI ที่จำหน่าย ในช่วงเวลานั้น    ราย           46                   50            72
  pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9      
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยในที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *จำนวนวันนอนรวมของผู้ปวย AMI หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันที่ผู้ป่วย AMI นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน ร.พ. จนถึงวันที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.
  *ผู้ป่วย AMI ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่าย
     9 DH0114 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน        
  1.จำนวนผู้ป่วย AMI ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมดภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ.    ราย            4            2             2
  pdx=l21, l22  
  2.จำนวนผู้ป่วยใน AMI ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น    ราย           51           46            50
  pdx=l21, l22        
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยในที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค AMI ทั้งหมดภายใน 28 วันหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
   10. DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke        
  1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วย  ครั้ง           42           28           39
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน  ครั้ง              208           202          227
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรค     
  ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *การเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย Stroke        
  *การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง กาารที่ผู้ป่วยใน ออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะทุกกรณี        
   11. DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน (Total re-admit)  
  1.จำนวนผู้ป่วย stroke ทั้งหมดที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ. ใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ. ราย           0           1            1
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67  
  2.จำนวนผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก รพ. ในเดือนก่อนหน้านั้น ราย         222          192          202
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ >18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยมีรหัสโรคอยู่ใน
  *การรับกลับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน หมายถึง การรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเดิมกลับเข้า ร.พ.โดยไม่ได้วางแผน ภายหลังการจำหน่ายออกจาก ร.พ.ภายใน 28 วัน     
  *การจำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย Stroke ที่จำหน่ายมีชีวิตออกจาก ร.พ.ด้วยสถานการณ์อนุญาตให้กลับบ้าน (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)
   12. DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke        
   1.ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย Stroke  วัน       1,319            1,033        1,442
   pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67
   2.จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่จำหน่ายในฃ่วงเวลานั้น  ราย        208         202         227
   pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ >18 ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่ม
    รหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วย stroke หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันที่ผู้ป่วย stroke นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน ร.พ.จนถึงวันที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.
  *ผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่าย
   13. DN0302 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)        
1.จำนวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จำหน่ายด้วยการเสียชีวิตภายใน 48 ชม.  ครั้ง           3           4           5
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9
  2.จำนวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จำหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน)  ครั้ง         104         118         115
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9        
  *ผู้ป่วย head injury หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคของการบาดเจ็บที่ศีรษะซึ่งเกิดจากแรงที่เข้ามากระทบต่อศีรษะและร่างกาย
  แล้วก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ และสมอง กับเส้นประสาทสมอง
  *การป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง) หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุภายใน 48 ชม. หลังจากเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
   14. DN0303 อัตราการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury
1.จำนวนครั้งของการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury  ครั้ง          14          19          15
pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9 and procdure=01.2 or 01.3
  2.จำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury (ในเดือนเดียวกัน) ราย         107         116           108
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9         
  *ผู้ป่วย intracranial injury หมายถึง ผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคของการบาดเจ็บที่ศีรษะชนิดที่มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติ
   ภายในกระโหลกศีรษะ
  *intracranial injury craniotomy หมายถึง การผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติในกะโหลกศีรษะซึ่งต้องให้การรักษาโรคโดยการผ่าตัด
   15. DN0304 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วย Cranlotomy ภายใน 28 วัน  
1.จำนวนผู้ป่วย Cranlotomy ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ.  ราย           0           2          0
   procdeure=01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 01.59, 02.03-02.06, 02.11-02.12,    
02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.38, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53
  2.จำนวนผู้ป่วย Cranlotomy ที่จำหน่าย ในเืดอนก่อนหน้านั้น ราย            64            76         74
  procedure=01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 01.59, 02.03-02.06, 02.11-02.12,        
  02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.38, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53
*การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค Craniotomy ภายใน 28 วัน ทั้งหมด หลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
   16. DR0101 อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
  1.จำนวนครั้งการจำหน่ายด้วยการเสียฃีวิตของผู้ป่วยโรคปอดบวม จากทุกหอผู้ป่วย ครั้ง           36          31         25
  pdx=ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคปอดบวม pdx or sdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*,
  J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน)  ครั้ง         177         156        144
  J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  *ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือผู้ป่วย  
    ที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
  *การเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคปอดบวม ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็นโรคปอดบวม
    และมีสาเหตุการตายจากโรคปอดบวม ซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน
   17. DR0102 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรคปอดบวม ภายใน 28 วันหลังจำหน่ายออกจาก ร.พ.    
1.่จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.หลังการจำหน่ายออกจาก ร.พ. ภายใน 28 วัน   ราย           0          1           0
  pdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  2.จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.  ในเดือนก่อหน้านั้น
 ราย          97        177         156
  pdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  *ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคปอดบวม หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม
  ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
  *การรับกลับเข้า ร.พ. ของผู้ป่วยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลังจำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคปอดบวมกลับเข้ามารับการตรวจรักษา ภายหลังจากที่จำหน่ายมีชีวิตออกจาก ร.พ. ด้วย
  สถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status-improve) ยกเว้นผู้ป่วยที่รักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน) ภายใน 28 วันและต้องรับผู้ป่วยกลับเข้านอนพักรักษาใน ร.พ.
   18. DR0303 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน
1.จำนวนผู้ป่วย Asthma ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ. ทั้งหมด ภายใน 28 วันหลังออกจาก ร.พ.  ราย           0          0          0
pdx= J45, J46
2.จำนวนผู้ป่วย Asthma ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น (ตัวเดียวกับตัวหาร DR0301)  ราย          19         21         19
pdx=J45, J46
  *ผู้ป่วย Asthma หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืด     
  *การรับผู้ป่วย Asthma กลับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่นหรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
   19. DR0402 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ. ของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน
1.จำนวนผู้ป่วย COPD ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ.  ราย           2          7          8
 pdx=J44
 2.จำนวนผู้ป่วย COPD ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น  ราย          29         46         50
  pdx=J44        
  *ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยในที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx)  เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10,  
   ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
  *การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค COPD ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน    
  20. DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD จากทุกหอผู้ป่วย  ราย          3          9          3
pdx= J44
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย COPD จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลาเดียวกัน ราย         46         50         53
  pdx=J44        
  *ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีโรคตาม 
    ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
  *การเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย COPD ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็น COPD และ มีสาเหตุการตายจากโรค COPD
  *การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจาก ร.พ. ในทุกสถานะ ทุกกรณี
  21. DC0101 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี        
  1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ราย       2,087           0         0
  E10, E11, E12, E13, E14        
  2.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนมารับบริการทั้งหมด ราย       6,135         0         0
  E10, E11, E12, E13, E14        
  *ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ ร.พ. ซึ่งมารับการตรวจติดตาม
    ในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
  *การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 1) ค่าระดับ HbA1c ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ 2) ค่าระดับ ค่าระดับ 
    Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้ง หมายเหตุ ในการตรวจติดตาม อาจใช้ อาจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG ได้         
   22. DC0107 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานทั้งหมด  ราย          5         8         7
 pdx=E10, E11, E12, E13, E14 and procedure=84.10-84.19
2.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ ร.พ.ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)   ราย       2,152      2,317      2,373
pdx= E10, E11, E12, E13, E14
  *ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ ร.พ. ซึ่งมา
    รับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
  *การตัดขาจากภาวะแทรกซ้อน หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ได้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาโดยตัดขา
  *ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ ร.พ.ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนจำเป็นต้องตัดขา โดยนับรวมทั้งรายที่ผ่าตัดเองและรายที่ส่งไปเพื่อรับการผ่าตัด
  ที่ ร.พ.อื่น(กรณีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อเพื่อทำการผ่าตัด ให้นับเป็นยอดผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาของ ร.พ. ผู้ส่ง refer โดยไม่นับเป็นยอดของ ร.พ. ผู้รับ refer มาเพื่อทำการผ่าตัด)
  23.  DC0103 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา    
1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี (pdx=Z131, H350-H352)  คน       1,195        0        0
2.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15  คน       7,322        0        0
  ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ รพ. ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิกมากกว่าหรือ  
  เท่ากับ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
  24. DC0201 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ช่วงรายครึ่งปี เดือน ต.ค.-มี.ค. / เม.ย.-ก.ย. 
  1.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ราย       7,305        0        0
  pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15        
  2.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด ราย     24,172        0        0
  pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15        
  *ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ ร.พ. ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥  2 ครั้ง   
    ใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
  *ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้    
    2.1 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป ที่ไม่มีเบาหวานร่วม     
    2.2