เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

THIP

 ตัวชี้วัดรายเดือน ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

 
ตัวที่ ข้อมูล หน่วย เมษายน 63 พฤษภาคม 63 มิถุนายน 63
1. จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยในเดือนทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)       วัน       15,309        18,111        19,784
 2. จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน      ราย         197          237           204
 3. จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด      ราย         3,192        3,704          4,194
4. อัตราการครองเตียง   ร้อยละ  72.90  83.46  94.21
5. อัตราการรับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน (3เดือนครั้ง) 
  ต.ค. - ธ.ค.  
  ม.ค. - มี.ค.  
  เม.ย.- มิ.ย.           
  ก.ค. - ก.ย.            
  6. จำนวนผู้ป่วยใน AMI ชนิด STEMI ที่เข้ารับรักษา      ราย        25              6             19
   7. DH0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรค AMI      
1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย      ครั้ง           8             7                 10
pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9  
และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก AMI  
  2. จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย AMI จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลาเดียวกัน        ครั้ง           43           24             48
  l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9         
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผป.ที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit)นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป)อายุ >18 ปีที่มี principal diagnosis (pdx) 
  เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
 *การเสียชีวิตของผู้ป่วย AMI หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย AMI ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือ
  โรคแทรกเป็น AMI และมีสาเหตุการตายจากโรค AMI
* การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะ ทุกกรณี
8. DH0112 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย AMI    
  1.ผลรวมระยะเวลาวันนอนรวมของผู้ป่วย AMI     วัน          156           79           182
  pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9  
  2.จำนวนผู้ป่วย AMI ที่จำหน่าย ในช่วงเวลานั้น    ราย           43           24            48
  pdx=l21.0, l21.1, l21.2, l21.3, l21.4, l21.9      
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยในที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*จำนวนวันนอนรวมของผู้ปวย AMI หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันที่ผู้ป่วย AMI นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน ร.พ. จนถึงวันที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.
*ผู้ป่วย AMI ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย AMI ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่าย
  9. DH0114 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วย AMI ภายใน 28 วัน    
  1.จำนวนผู้ป่วย AMI ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมดภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ.   ราย           6            1            4
  pdx=l21, l22  
  2.จำนวนผู้ป่วยใน AMI ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น    ราย           69           43            24
  pdx=l21, l22        
  *ผู้ป่วย AMI หมายถึง ผู้ป่วยในที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM,
  ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
 
*การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค AMI ทั้งหมดภายใน 28 วันหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไ
  ม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน

10. DN0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke    
  1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วย ครั้ง           31           36           33
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke จากทุกหอผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกัน ครั้ง          140          176          169
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx)
 
เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรค     ตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การเสียชีวิตของผู้ป่วย Stroke หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย Stroke
*การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง กาารที่ผู้ป่วยใน ออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะทุกกรณี
 11. DN0108 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Stroke ด้วยทุกสาเหตุ ภายใน 28 วัน (Total re-admit) 
  1.จำนวนผู้ป่วย stroke ทั้งหมดที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ. ใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ. ราย           0           1           2
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67  
  2.จำนวนผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก รพ. ในเดือนก่อนหน้านั้น าย         186          140          176
  pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67        
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ >18 ปี ที่มี 
  principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยมีรหัสโรคอยู่ใน
*การรับกลับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วันโดยไม่ได้วางแผน หมายถึง การรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเดิมกลับเข้า ร.พ.โดยไม่ได้วางแผน
  ภายหลังการจำหน่ายออกจาก ร.พ.ภายใน 28 วัน
*การจำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย Stroke ที่จำหน่ายมีชีวิตออกจาก ร.พ.ด้วยสถานการณ์อนุญาตให้กลับบ้าน
  (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน)
 12. DN0109 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยผู้ป่วย Stroke    
   1.ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย Stroke วัน       768        1,005        1,124
   pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67
   2.จำนวนผู้ป่วย Stroke ที่จำหน่ายในฃ่วงเวลานั้น ราย        140         176         169
   pdx=l60, l61, l62, l63, l64, l65, l66, l67
  *ผู้ป่วย Stroke หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ >18 ที่มี principal diagnosis (pdx)
  เป็นโรคหลอดเลือดสมองโดยมีรหัสโรคอยู่ในกลุ่มรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
*จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วย stroke หมายถึง ผลรวมของจำนวนวันที่ผู้ป่วย stroke นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน
  ร.พ.จนถึงวันที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.
*ผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง ผู้ป่วย stroke ที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่าย
 13. DN0302 อัตราป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 48 ชั่วโมง (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง)    
1.จำนวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จำหน่ายด้วยการเสียชีวิตภายใน 48 ชม. ครั้ง          5          4           5
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9
  2.จำนวนครั้งของผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะ ที่จำหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) ครั้ง         53         106         89
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9        
  *ผู้ป่วย head injury หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคของการบาดเจ็บที่
ศีรษะซึ่งเกิดจากแรงที่เข้ามากระทบต่อศีรษะและร่างกายแล้วก่อให้เกิดความบาดเจ็บต่อหนังศีรษะ กะโหลกศีรษะ และสมอง กับเส้นประสาทสมอง
*การป่วยตายจากการบาดเจ็บที่ศีรษะ (เฉพาะผู้ป่วยบาดเจ็บต่อสมอง) หมายถึง การตายจากทุกสาเหตุภายใน 48 ชม. หลังจากเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ
 14. DN0303 อัตราการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury
1.จำนวนครั้งของการผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury ครั้ง          17          16          15
pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9 and procdure=01.2 or 01.3
  2.จำนวนผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มี Intracranial injury (ในเดือนเดียวกัน)  ราย        59         102         94
  pdx=s06.0, s06.1, s06.2, s06.3, s06.4, s06.5, s06.6, s06.7, s06.8, s06.9         
  *ผู้ป่วย intracranial injury หมายถึง ผู้ป่วยใน(ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) เป็นโรคของการบาดเจ็บที่
  ศีรษะชนิดที่มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติภายในกระโหลกศีรษะ
*intracranial injury craniotomy หมายถึง การผ่าตัดสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะที่มีการตกเลือดหรือมีความผิดปกติในกะโหลกศีรษะ
  ซึ่งต้องให้การรักษาโรคโดยการผ่าตัด
 15. DN0304 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วย Cranlotomy ภายใน 28 วัน 
1.จำนวนผู้ป่วย Cranlotomy ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ. ราย           1           1          2
   procdeure=01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 01.59, 02.03-02.06, 02.11-02.12,    
02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.38, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53
  2.จำนวนผู้ป่วย Cranlotomy ที่จำหน่าย ในเืดอนก่อนหน้านั้น ราย          86          65       60
  procedure=01.12, 01.14, 01.20-01.25, 01.31-01.32, 01.39, 01.41, 01.51-01.53, 01.59, 02.03-02.06, 02.11-02.12,        
  02.31-02.35, 02.42, 04.01-04.02, 07.53, 07.61-07.63, 07.65, 07.72, 38.38, 38.61, 38.81, 39.28, 39.51-39.53
*การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค Craniotomy ภายใน 28 วัน ทั้งหมด หลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
 16. DR0101 อัตราการเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม
  1.จำนวนครั้งการจำหน่ายด้วยการเสียฃีวิตของผู้ป่วยโรคปอดบวม จากทุกหอผู้ป่วย ครั้ง          34          25         23
  pdx=ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx และเสียชีวิตด้วยสาเหตุจากโรคปอดบวม pdx or sdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*,
  J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วยโรคปอดบวม (ในเดือนเดียวกัน) ครั้ง         93         62        54
  J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  *ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป)
  เป็นโรคปอดอักเสบหรือปอดบวม หรือผู้ป่วย
 ที่อยู่ในกลุ่ม รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 
*การเสียชีวิตหลังจากเข้ารับการรักษาของผู้ป่วยโรคปอดบวม หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยโรคปอดบวม ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้
  หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็นโรคปอดบวมและมีสาเหตุการตายจากโรคปอดบวม ซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน
 17. DR0102 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรคปอดบวม ภายใน 28 วันหลังจำหน่ายออกจาก ร.พ.  
1.่จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.หลังการจำหน่ายออกจาก ร.พ. ภายใน 28 วัน  ราย           0          0           0
  pdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  2.จำนวนผู้ป่วยโรคปอดบวมที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.  ในเดือนก่อหน้านั้น
ราย          122        93         92
  pdx=J10.0, J11.0, J12-J16, J17.0*, J17.1*, J17.2*, J17.3*, J17.8*, J18, J85.0, J85.1        
  *ผู้ป่วย Pneumonia หมายถึง ผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป)
  เป็นโรคปอดบวม หรือผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มรหัสโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
*การรับกลับเข้า ร.พ. ของผู้ป่วยโรคปอดบวมภายใน 28 วันหลังจำหน่ายออกจาก ร.พ. หมายถึง การที่ผู้ป่วยโรคปอดบวมกลับเข้ามารับการตรวจรักษา
  ภายหลังจากที่จำหน่ายมีชีวิตออกจาก ร.พ. ด้วยสถานะการอนุญาตให้กลับบ้าน (status-improve) ยกเว้นผู้ป่วยที่รักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอม
  รับการรักษาตามแผน) ภายใน 28 วันและต้องรับผู้ป่วยกลับเข้านอนพักรักษาใน ร.พ.
 18. DR0303 อัตราการรับกลับเข้าโรงพยาบาลของผู้ป่วย Asthma ภายใน 28 วัน
1.จำนวนผู้ป่วย Asthma ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ. ทั้งหมด ภายใน 28 วันหลังออกจาก ร.พ. ราย           0          0          0
pdx= J45, J46
2.จำนวนผู้ป่วย Asthma ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น (ตัวเดียวกับตัวหาร DR0301) ราย          6        0         3
pdx=J45, J46
  *ผู้ป่วย Asthma หมายถึง ผู้ป่วยใน ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคหอบหืด
*การรับผู้ป่วย Asthma กลับเข้า ร.พ.ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่นหรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน
 19. DR0402 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ. ของผู้ป่วย COPD ภายใน 28 วัน
1.จำนวนผู้ป่วย COPD ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ. ราย         0          2          2
 pdx=J44
 2.จำนวนผู้ป่วย COPD ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น ราย          46         27         25
  pdx=J44        
  *ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยในที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคปอดอุดกั้น
  เรื้อรัง โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10
,  ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค COPD ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่นหรือไม่ยินยอม
  รับการรักษาตามแผน
 
20. DR0403 อัตราป่วยตายจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
1.จำนวนครั้งของการจำหน่ายด้วยการเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD จากทุกหอผู้ป่วย ราย          1          10          1
pdx= J44
  2.จำนวนครั้งของการจำหน่ายทุกสถานะของผู้ป่วย COPD จากทุกหอผู้ป่วย ในช่วงเวลาเดียวกัน  ราย         27        25         20
  pdx=J44        
  *ผู้ป่วย COPD หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) อายุ ≥ 18 ปี ที่มี principal diagnosis (pdx)
  เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โดยมีโรคตามICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การเสียชีวิตของผู้ป่วย COPD หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย COPD ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มีโรคร่วมหรือโรคแทรกเป็น
  COPD และ มีสาเหตุการตายจากโรค COPD
*การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจาก ร.พ. ในทุกสถานะ ทุกกรณี
21. DC0101 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี    
  1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ราย      0         0         0
  E10, E11, E12, E13, E14        
  2.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนมารับบริการทั้งหมด ราย      0         0        0
  E10, E11, E12, E13, E14        
  *ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียน
  รับการรักษากับ ร.พ. ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM,
  ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้ 1) ค่าระดับ HbA1c
  ครั้งสุดท้าย น้อยกว่าร้อยละ 7 หรือ 2) ค่าระดับ ค่าระดับ Fasting Plasma Glucose (FPG) 2 ครั้ง
  หมายเหตุ ในการตรวจติดตาม อาจใช้ อาจใช้ Fasting Capillary Glucose แทน FPG ได้
 22. DC0107 อัตราผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน
1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขาจากภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานทั้งหมด ราย         9         8         8
 pdx=E10, E11, E12, E13, E14 and procedure=84.10-84.19
2.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ ร.พ.ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)  ราย       2,111      2,024      2,126
pdx= E10, E11, E12, E13, E14
  *ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก อายุ 15 ปีขึ้นไป ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคเบาหวาน และเป็น
  ผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ ร.พ. ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥ 2 ครั้งใน 6 เดือน
 หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม
  ICD-10 TM, ICD-10
ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การตัดขาจากภาวะแทรกซ้อน หมายถึง การที่ผู้ป่วยเบาหวานไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ได้จนเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า
  ซึ่งจำเป็นต้องให้การรักษาโดยตัดขา
*ผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตัดขา หมายถึง ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษาของ ร.พ.ซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนจำเป็นต้องตัดขา โดยนับรวมทั้ง
  รายที่ผ่าตัดเองและรายที่ส่งไปเพื่อรับการผ่าตัด ที่ ร.พ.อื่น(กรณีผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ เพื่อทำการผ่าตัด ให้นับเป็นยอดผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับ
  การตัดขาของ ร.พ. ผู้ส่ง refer โดยไม่นับเป็นยอดของ ร.พ. ผู้รับ refer มาเพื่อทำการผ่าตัด)

23.  DC0103 ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัดกรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา  
1.จำนวนผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจจอประสาทตา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งต่อปี (pdx=Z131, H350-H352) คน       0        0        0
2.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15 คน       0        0        0
  ผู้ป่วยเบาหวาน หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ที่ได้รับการวินิจฉัยโรคเบาหวาน และเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ รพ.
ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิกมากกว่าหรือ เท่ากับ 2 ครั้งใน 6 เดือน หรือ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม
ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9
24. DC0201 ร้อยละผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ช่วงรายครึ่งปี เดือน ต.ค.-มี.ค. / เม.ย.-ก.ย. 
  1.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดีตามเกณฑ์ที่กำหนด ราย       0        0        0
  pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15        
  2.จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนและมารับบริการทั้งหมด ราย     0        0        0
  pdx=l10, l11, l12, l13, l14, l15        
  *ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยทั้งในสถานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเป็นผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนรับการรักษากับ
  ร.พ. ซึ่งมารับการตรวจติดตามในคลินิก ≥  2 ครั้ง ใน 6 เดือน หรือ ≥ 3 ครั้งใน 1 ปี โดยเป็นโรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเป้าหมาย หมายถึง ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ ดังนี้
  2.1 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงทั่วไป ที่ไม่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน < 140/90 มม.ปรอท.
  2.2 ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มีเบาหวานร่วม มีระดับความดันโลหิต 2 ครั้งสุดท้ายติดต่อกัน <  140/80 มม.ปรอท.
25.   DC0401 อัตราตายของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 1.จำนวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่จำหน่ายด้วยการเสียชีวิตใน 1 เดือน ครั้ง         26       26      28
 pdx=C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx=C00-C97, D00-D09
 2.จำนวนครั้งของผู้ป่วย cancer ที่จำหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) ครั้ง        551      558     546
 pdx=C00-C97, D00-D09 หรือ Z51.0, Z51.1 and sdx=C00-C97, D00-D09
  *ผู้ป่วย cancer หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx) 
  or secondary diagnosis (sdx) เป็นโรคมะเร็ง โดยเป็น โรคที่มีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*การเสียชีวิตของผู้ป่วย cancer หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยที่มี pdx เป็น cancer หรือ sdx เป็น cancer และเสียชีวิต
  ด้วยสาเหตุจาก cancer
*การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยใน ออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะ ทุกกรณี     
26. DC0403 อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็งตับ    
  1.จำนวนครั้งของผู้ป่วย Liver cancer ที่จำหน่ายด้วยการเสียชีวิตใน 1 เดือน ครั้ง           3         3       5
  pdx=C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ pdx=Z51.0, Z51.1 and sdx=C22.0,         
  C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9         
  2.จำนวนครั้งของผู้ป่วย Liver cancer ที่จำหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) ครั้ง          34        36       33
  pdx=C22.0, C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9 หรือ pdx=Z51.0, Z51.1 and sdx=C22.0,         
  C22.2, C22.3, C22.4, C22.5, C22.6, C22.7, C22.8, C22.9         
  *ผู้ป่วย cancer หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป) ที่มี principal diagnosis (pdx)
  or secondary diagnosis (sdx) เป็นโรคมะเร็ง โดยมี รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้ 
*การเสียชีวิตของผู้ป่วย Liver cancer หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วย Liver cancer ที่มี pdx ตามที่ระบุไว้ หรือผู้ป่วยที่มี
  โรคร่วมหรือโรคแทรกเป็นโรค Liver cancer และมีสาเหตุการตายจากโรค Liver cancer ซึ่งอยู่ในสถานะผู้ป่วยใน     
  2.จำนวนผูป้วย Upper GI hemorrhage ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น   ราย          67        36       56
  pdx=K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4,    
  K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2
  *ผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นาน ≥ 4 ชม.) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออก
  ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*เป็นการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค Upper Gl hemorrhage ภายใน 28 วัน โดยไม่ได้วางแผนหลังจำหน่ายออกจาก ร.พ.ด้วยสถานะการอนุญาต
  ให้กลับบ้าน (status-improve) (ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่น หรือไม่ยินยอมรับการรักษาตามแผน) 
27. DG0102 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage    
  1.ผลรวมระยะเวลาวันนอนของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage วัน        201       336      255
  pdx=K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4,        
  K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2         
  2.จำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จำหน่ายในช่วงเวลานั้น ราย         36        56      55
  pdx=K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4,      
  K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2          
  *ผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นาน ≥ 4 ชม.) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออก
  ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน โดยมี รหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผลรวมจำนวนวันนอน ที่ผู้ป่วย UGIH นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน ร.พ.จนถึงวันที่จำหน่าย
  (ทุกสถานะการจำหน่าย) ออกจาก ร.พ.   
28.  DG0103 อัตราการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ภายใน 28 วัน
  1.จำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่ต้องรับกลับเข้า ร.พ.ทั้งหมด ภายใน 28 วัน หลังออกจาก ร.พ. ราย          0         0         0
  pdx=K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4,
  K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2         
  2.จำนวนผู้ป่วย Upper GI hemorrhage ที่จำหน่าย ในเดือนก่อนหน้านั้น ราย         67       36        56
  pdx=K25.0, K25.1, K25.2, K25.4, K25.5, K25.6, K26.0, K26.1, K26.2, K26.4, K26.5, K26.6, K27.0, K27.1, K27.2, K27.4,    
  K27.5, K27.6, K28.0, K28.1, K28.2, K28.4, K28.5, K28.6, K29.0, K92.0, K92.1, K92.2          
  *ผู้ป่วย UGIH หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นาน ≥ 4 ชม.) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรคที่มีเลือดออก
  ในระบบทางเดินอาหารส่วนบน โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*เป็นการรับกลับเข้า ร.พ.ของผู้ป่วยโรค UGIH ภายใน 28 วัน ทั้งหมดหลังจำหน่ายจาก ร.พ. ยกเว้นผู้ป่วยที่ไปรักษาที่ ร.พ.อื่นหรือไม่ยินยอมรับ
  การรักษาตามแผน
29.  DG0201 ร้อยละการเกิดไส้ติ่งทะลุในผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน 
1.่จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งทะลุ ที่รับไว้รักษาใน ร.พ.ใน 1 เดือน  ราย          7         6         2
pdx=K35.2   
2.จำนวนผู้ป่วยโรคไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่รับไว้รักษาใน ร.พ.ทั้งหมด (ในเดือนเดียวกัน)  ราย        63       70         62
pdx=K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8 
  *ผู้ป่วยไส้ติ่งทะลุ หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ. (admit) นาน ≥ 4 ชม.) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
  ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันและเกิดภาวะแทรกซ้อน มีแผลทะลุ โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10, ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
30.  DG0202 อัตราป่วยตาย (Fatality rate) จากไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน     
  1.จำนวนครั้งของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่จำหน่ายด้วยการเสียชีวิต ใน 1 เดือน   ครั้ง         0         0         0
  pdx=K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8        
  2.จำนวนครั้งของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน ที่จำหน่ายทุกสถานะ (ในเดือนเดียวกัน) ครั้ง         57         70        90
  pdx=K35 หรือ K35.2, K35.3, K35.8        
  *ผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง ผู้ป่วยใน (ผู้ป่วยที่รับไว้นอนพักรักษาใน ร.พ.(admit) นาน ≥ 4 ชม.) ที่มี principal diagnosis (pdx) เป็นโรค
  ไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
*การเสียชีวิตของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน หมายถึง การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุของผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลัน
*การจำหน่ายทุกสถานะ หมายถึง การที่ผู้ป่วยในออกจาก ร.พ.ในทุกสถานะ ทุกกรณี
31.  CM0105 ระยะเวลาวันนอนเฉลี่ยของผู้ป่วยที่ทำ Caesarean section    
1.จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่ทำ Caesarean section ทั้งหมดในเดือนที่ประเมิน  วัน        592       679       664
procedures=74.0, 74.1, 74.2 
2.จำนวนผู้ป่วยที่ทำ Caesarean section ที่จำหน่าย ในเดือนเดียวกันนั้น  ราย        161       178       175
procedures=74.0, 74.1, 74.2 
  *ผู้ป่วยที่ทำ Caesarean section หมายถึง ผู้ป่วยที่มี principle diagnosis (pdx) or secondary diagnosis (sdx) ของการทำ Caesarean section
  โดยมีรหัสโรคตาม ICD-10 TM, ICD-10 และหรือ ICD-9 ดังที่ระบุไว้นี้
*จำนวนวันนอนรวม หมายถึง ผลรวมของจำนวนวัน ที่ผู้ป่วยที่ทำ Caesarean section นอนพักรักษาตัวใน ร.พ.นับตั้งแต่วันที่รับไว้ใน ร.พ.จนถึงวันที่
  จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่ายวันที่รับไว้ใน ร.พ.จนถึงวันที่จำหน่ายออกจาก ร.พ.ทุกสถานะการจำหน่าย
32. CI0101 อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน จากภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต    
  1.จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมดที่รับไว้ใน ร.พ.ที่เสียชีวิต ราย          189         15         9
  pdx=A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 ที่เสียชีวิตจากทุกสาเหตุ หรือ sdx=A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1 และ
  เสียชีวิตด้วยสาเหตุจาก sepsis        
  2.จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตทั้งหมดที่รับไว้ใน ร.พ. ราย         4        191       135
  pdx=A40.0-A40.9, A41.0-A41.9, R57.2, R65.1        
  *การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน หมายถึง การเสียชีวิตของผู้ป่วยขณะที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดยมีระยะเวลานอนพักรักษานานตั้งแต่ 4 ชม.ขึ้นไป
*ภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต หมายถึง ภาวะ sepsis หรือการที่ผู้ป่วยมีอาการแสดงของการอักเสบทั่วตัว (systemic inflammation) ร่วมกับพบเชื้อ
  จากการตรวจเพาะเชื้อจากเลือด หรือพบว่ามีการติดเชื้อที่ได้ที่หนึ่งในร่างกาย (reference : surviving sepsis campaign 2012) ซึ่งมี pdx หรือ sdx
  หรือมีการแสดงตามรหัสโรค ICD-10 TM ที่กำหนด   
33.  SM0102 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยโรคิดเชื้อทางเดินลมหายใจส่วนบน     
  1.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ   ใบสั่งยา         127        78       68
  B05.3, J00, J01.0-J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0-4.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9, 
  J11.1, J11.1, J20.0-J20.9, J21.0, J21.0, J21.8, J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8, 
       
  H72.0-H72.2, H72.8, H72.9 และได้รับยาปฏิชีวนะ      
  2.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย URI ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน   ใบสั่งยา        538       362      328
  B05.3, J00, J01.0-J01.4, J01.8, J01.9, J02.0, J02.9, J03.0, J03.8, J03.9, J04.0-4.2, J05.0, J05.1, J06.0, J06.8, J06.9,      
  J11.1, J11.1, J20.0-J20.9, J21.0, J21.0, J21.8, J21.9, H65.0, H65.1, H65.9, H66.0, H66.4, H66.9, H67.0, H67.1, H67.8,     
  H72.0-H72.2, H72.8, H72.9     
  *ยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) หมายถึง ยาที่มีฤทธฺ์ฆ่าหรือยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ใช้ในการรักษาหรือป้องกันโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
*ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (Upper Respiratory Infection : URI) หมายถึง ผู้ป่วย (เฉพาะผู้ป่วยนอก) ที่ป่วยในกลุ่ม 
  โรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน ซึ่งมี pdx ตามรหัสโรค ICD-10 ที่กำหนด      
34. SM0103 อัตราการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน    
  1.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย Actue diarrhea ที่ได้รับยาปฏิชีวนะ ใบสั่งยา           24        33        36
  A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0-A03.3, A03.8, A03.9, A04.0-A04.9, A05.0, A05.3, A05.4, A05.9, A08.0-A08.5, 
  A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.9 และได้รับยาปฏิชีวนะ        
  2.จำนวนใบสั่งยาผู้ป่วย Acture dlarrhea ทั้งหมด ในช่วงเวลาเดียวกัน บสั่งยา          212      252       355
  A00.0, A00.1, A00.9, A02.0, A03.0-A03.3, A03.8, A03.9, A04.0-A04.9, A05.0, A05.3, A05.4, A05.9, A08.0-A08.5,
  A09, A09.0, A09.9, K52.1, K52.9
  *ผู้ป่วยอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acture dlarrhea-AD) หมายถึง ผู้ป่วย (เฉพาะผู้ป่วยนอก) ที่ป่วยในกลุ่มโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
  ซึ่งมี pdx ตาม ICD-10 ที่กำหนด

 

update : 24/08/2020