เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

 

 

ตัวชี้วัด Stroke

Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

 ลำดับ                                                   รายงาน    2557   2558    2559   2560    2561
    1 จำนวนผู้ป่วย Stroke (I60-I69) 2,671 2,598 2,429 2,279 2,403
    2 จำนวนผู้ป่วย Ischemic Stroke (I63-I66) 1,483 1,390 1,232 1,127 1,211
    3 จำนวนผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke (I60-I62) 1,164 1,182 1,146 1,132 1,246
    4 จำนวนผู้ป่วยในของ Stroke (I60-I69) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 406 495 467 361 394
    5 จำนวนผู้ป่วยในของ Ischemic Stroke (I63-I66) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 98 142 125 97 93
    6 จำนวนผู้ป่วยใน Hemorrhagic Stroke (I60-I62) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 308  353 341 261 301
    7 จำนวนผู้ป่วยใน Ischemic Stroke (I63-I66) ที่เข้า Stroke Fast Track 342 392 416 380 454
    8 จำนวนผู้ป่วย Ischemic Stroke (I63-I66) ที่ได้ยา rt-PA (ICD 9 = 9910) 34 51 45 89 156
    9 อัตราการเสียชีวิตใน stroke 15.20 19.05 19.23 15.84 16.40
   10 อัตราการเสียชีวิตใน Ischemic stroke 6.61 10.22 10.15 8.61 7.68
   11 อัตราการเสียชีวิตใน Hemorrhagic stroke 26.46 29.86 29.76 23.06 24.16
   12 อัตราการได้รับยา rtPA ใน Ischemic stroke 2.29 3.67 3.65 7.90 12.88
   13 อัตราการได้รับยา rtPA ใน stroke ทั้งหมด 1.27 1.96 1.85 3.91 6.49
   14 LOS ผู้ป่วย Stroke (I60-I69) 14,436 16,225 14,507 14,438 14,438
   15 LOS Ishemic Stroke (I60-I62) 8,607 9,697 8,282 8,051 8,051
   16 LOS Hemorrhagic Stroke (I63-I66) 5,723 6,264 6,078 6,229 6,229