เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

 

 

ตัวชี้วัด Stroke

Service Plan สาขาหัวใจและหลอดเลือด

 ลำดับ                                                   รายงาน    2558   2559    2560   2561    2562
    1 จำนวนผู้ป่วย Stroke (I60-I69) 2,598 2,429 2,279 2,403 2,532
    2 จำนวนผู้ป่วย Ischemic Stroke (I63-I66) 1,390 1,232 1,127 1,211 1,432
    3 จำนวนผู้ป่วย Hemorrhagic Stroke (I60-I62) 1,182 1,146 1,132 1,246 1,064
    4 จำนวนผู้ป่วยในของ Stroke (I60-I69) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 495 467 361 394 434
    5 จำนวนผู้ป่วยในของ Ischemic Stroke (I63-I66) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 142 125 97 93 117
    6 จำนวนผู้ป่วยใน Hemorrhagic Stroke (I60-I62) ที่จำหน่ายด้วยสถานะตาย 353 341 261 301 240
    7 จำนวนผู้ป่วยใน Ischemic Stroke (I63-I66) ที่เข้า Stroke Fast Track 392 416 380 454 867
    8 จำนวนผู้ป่วย Ischemic Stroke (I63-I66) ที่ได้ยา rt-PA (ICD 9 = 9910) 51 45 89 156 237
    9 อัตราการเสียชีวิตใน stroke 19.05 19.23 15.84 16.40 17.14
   10 อัตราการเสียชีวิตใน Ischemic stroke 10.22 10.15 8.61 7.68 8.17
   11 อัตราการเสียชีวิตใน Hemorrhagic stroke 29.86 29.76 23.06 24.16 22.56
   12 อัตราการได้รับยา rtPA ใน Ischemic stroke 3.67 3.65 7.90 12.88 16.55
   13 อัตราการได้รับยา rtPA ใน stroke ทั้งหมด 1.96 1.85 3.91 6.49 7.70
   14 LOS ผู้ป่วย Stroke (I60-I69) 16,225 14,507 14,438 14,438 15,990
   15 LOS Ishemic Stroke (I60-I62) 9,697 8,282 8,051 8,051 7,993
   16 LOS Hemorrhagic Stroke (I63-I66) 6,264 6,078 6,229 6,229 7,707

 

Update : 05/02/2020