เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 3 อันดับแรกใน 4 สาขา

 

ปีงบประมาณ 2562
                                         ชื่อโรค จำนวน
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
 
I250-I259 (IHD) 178 รพศ.พุทธชินราช 123 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ        
I210-I219 (AMI) 47 รพ.ทรวงอก 118 เพื่อการวินิจฉัย 
I470-I479 (Trachycardia) 38 รพ.ราชวิถี 47
I340-I349 (Mitral valve disorders) 38 รพ.ศิริราช 43
I500-I509 (CHF) 34 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 37
รวมส่งต่อโรคหัวใจ  432
โรคหัวใจทั้งหมด  7,594
C530-C539 (CA cervix) 108 รพ.มะเร็งลพบุรี 378 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
C73 (CA thyroid) 90 รพ.รามาธิบดี  77 เพื่อนการวินิจฉัย 
C50 (CA breast) 78 รพศ.พุทธชินราช 68
C340-C349 (CA lung) 53 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 61
C220-C229 (CA liver)  44 รพ.ศิริราช 39
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง 716
โรคมะเร็งทั้งหมด 7,505
         
T782 8 รพ.พุทธชินราช  11 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
S720-S729 7 รพ.ศิริราช  รพ.รามาธิบดี 9 เพื่อการวินิจฉัย
S520-S529 5 รพ.ราชวิถี 7
S830-S839 3 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4  
S140-S149 2 รพ.ศิริราช 4  
     
รวมส่งต่ออุบัติเหตุ  44
อุบัติเหตุทั้งหมด  19,566
Q250-Q259 (Congenital malformations of great arteries) 3 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 8 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
Q210-Q219 (Congenital malformations of cardiac septa) 3 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 4 เพื่อการวินิจฉัย
Q220-Q229 (Congenital malformations of pulmonary and tricuspid valves) 2 รพ.ศิริราช 3
Q200-Q209 (Congenital malformations of cardiac chambers and connections) 2 รพ.รามาธิบดี 2
รพ.พุทธชินราช 2
สถาบันเด็กแห่งชาติ  2
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด 22      
รวมทารกแรกเกิดที่ป่วย 1,648      

 

 

ปีงบประมาณ 2561
                                         ชื่อโรค จำนวน 
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด 
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
 
I250-I259 (IHD) 195 รพ.ทรวงอก 217 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ        
I470-I479 (Trachycardia)         50 รพศ.พุทธชินราช 148 เพื่อการวินิจฉัย 
I340-I349 (Mitral valve disorders)     46 รพ.ศิริราช 73
I500-I509 (Heart failure)  24 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 62
I210-I219 (AMI)  22  รพ.ราชวิถี 55
รวมส่งต่อโรคหัวใจ  663
โรคหัวใจทั้งหมด  6,767
C73 (CA thyroid)  107  รพ.มะเร็งลพบุรี 414 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
C50 (CA breast)   101 รพ.รามาธิบดี  131 เพื่อนการวินิจฉัย 
C530-C539 (CA cervix)  75 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 104
C340-C349 (CA lung)  51 รพ.ศิริราช 67
C220-C229 (CA liver)  50  รพศ.พุทธชินราช  59
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง 949
โรคมะเร็งทั้งหมด 6,267
         
S520-S529 (Fracture of forearm)   3 รพ.พุทธชินราช  9 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
S320-S329 (Fracture of lumbar spine and pelvis) 3 รพ.ศิริราช 5 เพื่อการวินิจฉัย
S460-S460 (Injury of muscle and tendon at shoulder and upper arm)   2 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
S830-S839 (Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee)  2 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4  
S620-S629 (Fracture at wrist and hand level)  2 รพ.รามาธิบดี  4  
S140-S149 (Injury of nerves and spinal cord at neck level)       
รวมส่งต่ออุบัติเหตุ  39
อุบัติเหตุทั้งหมด  18,570
P070-P079 (low birth weight) 5 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
Q250-Q259 (Congenital malformations of great arteries)  4 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 7 เพื่อการวินิจฉัย
Q240-Q249 (Congenital malformation heart) 2 รพ.พุทธชินราช  3
Q270-Q279 (Congenital malformation peripheral vascular system)  1 รพ.รามาธิบดี 2
P230-P239 (Congenital pneumonia) 1 รพ.ศิริราช  1
สถาบันเด็กแห่งชาติ  1
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด 21      
รวมทารกแรกเกิดที่ป่วย

 

 

 

ปีงบประมาณ 2560
                                         ชื่อโรค จำนวน 
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด 
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
 
I250-I259 (IHD) 216 รพ.ทรวงอก 204 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ        
I470-I479 (Trachycardia)         64 รพศ.พุทธชินราช 130 เพื่อการวินิจฉัย 
I340-I349 (Mitral valve disorders)     55 รพ.ศิริราช 53
I48 (AF) 38 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 36
I420-I429 (Cardiomyopathy) 30 รพ.ราชวิถี 31
รวมส่งต่อโรคหัวใจ 614
โรคหัวใจทั้งหมด 6,997  
C500-C509 (CA breast) 136 รพ.มะเร็งลพบุรี 443 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
C73 (CA thyroid) 117 รพ.รามาธิบดี 140 เพื่อการวินิจฉัย
C530-C539 (CA cervix) 109 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 87  
C220-C229 (CA liver) 66 รพ.ศิริราช 70
C340-C349 (CA lung) 56 รพศ.พุทธชินราช 62
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง 989
โรคมะเร็งทั้งหมด 6,182
         
S520-S529 (Fracture of forearm) 5 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.นเรศวร 11 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
Q210-Q219 4 รพ.รามาธิบดี 6 เพื่อการวินิจฉัย
Q250-Q259 (Congenital malformation great arteries)  3 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 6  
P050-P059 (Slow fetal growth and fetal malnutrition)  3 รพ.ศิริราช 6  
Q200-Q209 (Congenital malformation cardiac chambers) 2 รพ.พุทธชินราช 2  
P230-P239 (Congenital pneumonia)  2      
       
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด 32      
รวมทารกแรกเกิดที่ปว่ย 1,468      

 

 

 

 Update : 06/02/2020