เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลการส่งต่อผู้ป่วยออกนอกเขตสุขภาพ 3 อันดับแรกใน 4 สาขา

 

ปีงบประมาณ 2561
                                         ชื่อโรค จำนวน
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
 
I250-I259 (IHD) 195 รพ.ทรวงอก 217 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ        
I470-I479 (Trachycardia)         50 รพศ.พุทธชินราช 148 เพื่อการวินิจฉัย 
I340-I349 (Mitral valve disorders)     46 รพ.ศิริราช 73
I500-I509 (Heart failure)  24 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 62
I210-I219 (AMI)  22  รพ.ราชวิถี 55
รวมส่งต่อโรคหัวใจ  663
โรคหัวใจทั้งหมด  6,767
C73 (CA thyroid)  107  รพ.มะเร็งลพบุรี 414 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
C50 (CA breast)   101 รพ.รามาธิบดี  131 เพื่อนการวินิจฉัย 
C530-C539 (CA cervix)  75 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 104
C340-C349 (CA lung)  51 รพ.ศิริราช 67
C220-C229 (CA liver)  50  รพศ.พุทธชินราช  59
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง 949
โรคมะเร็งทั้งหมด 6,267
         
S520-S529 (Fracture of forearm)   3 รพ.พุทธชินราช  9 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
S320-S329 (Fracture of lumbar spine and pelvis) 3 รพ.ศิริราช 5 เพื่อการวินิจฉัย
S460-S460 (Injury of muscle and tendon at shoulder and upper arm)   2 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 5
S830-S839 (Dislocation, sprain and strain of joints and ligaments of knee)  2 รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 4  
S620-S629 (Fracture at wrist and hand level)  2 รพ.รามาธิบดี  4  
S140-S149 (Injury of nerves and spinal cord at neck level)       
รวมส่งต่ออุบัติเหตุ  39
อุบัติเหตุทั้งหมด  18,570
P070-P079 (low birth weight) 5 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
Q250-Q259 (Congenital malformations of great arteries)  4 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 7 เพื่อการวินิจฉัย
Q240-Q249 (Congenital malformation heart) 2 รพ.พุทธชินราช  3
Q270-Q279 (Congenital malformation peripheral vascular system)  1 รพ.รามาธิบดี 2
P230-P239 (Congenital pneumonia) 1 รพ.ศิริราช  1
สถาบันเด็กแห่งชาติ  1
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด 21      
รวมทารกแรกเกิดที่ป่วย        

 

ปีงบประมาณ 2560
                                         ชื่อโรค จำนวน 
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด 
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
 
I250-I259 (IHD) 216 รพ.ทรวงอก 204 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ        
I470-I479 (Trachycardia)         64 รพศ.พุทธชินราช 130 เพื่อการวินิจฉัย 
I340-I349 (Mitral valve disorders)     55 รพ.ศิริราช 53
I48 (AF) 38 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 36
I420-I429 (Cardiomyopathy) 30 รพ.ราชวิถี 31
รวมส่งต่อโรคหัวใจ 614
โรคหัวใจทั้งหมด 6,997  
C500-C509 (CA breast) 136 รพ.มะเร็งลพบุรี 443 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
C73 (CA thyroid) 117 รพ.รามาธิบดี 140 เพื่อการวินิจฉัย
C530-C539 (CA cervix) 109 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 87  
C220-C229 (CA liver) 66 รพ.ศิริราช 70
C340-C349 (CA lung) 56 รพศ.พุทธชินราช 62
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง 989
โรคมะเร็งทั้งหมด 6,182
         
S520-S529 (Fracture of forearm) 5 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.นเรศวร 11 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
Q210-Q219 4 รพ.รามาธิบดี 6 เพื่อการวินิจฉัย
Q250-Q259 (Congenital malformation great arteries)  3 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 6  
P050-P059 (Slow fetal growth and fetal malnutrition)  3 รพ.ศิริราช 6  
Q200-Q209 (Congenital malformation cardiac chambers) 2 รพ.พุทธชินราช 2  
P230-P239 (Congenital pneumonia)  2      
       
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด 32      
รวมทารกแรกเกิดที่ปว่ย 1,468      

 

 

 

ปีงบประมาณ 2559
                                         ชื่อโรค จำนวน 
(ราย)
       ชื่อสถานบริการสุขภาพที่ส่งต่อ
 (หมายถึง สถานบริการสุขภาพที่ตั้งอยู่
  นอกเขตสุขภาพของ ตนเองทุกสังกัด 
  รวมทั้งเอกชน)
จำนวน
 (ราย)
                 เหตุผลการส่งต่อ
I250-I259 (IHD)  192 พ.ทรวงอก 167 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
I48 (AF)  58 รพศ.พุทธชินราช 101 เพื่อการวินิจฉัย
I470-I479 (Trachycardia)  40 รพ.ศิริราช 44  
I500 (CHF)    32 รพ.รามาธิบดี 38
I420-I429 (Cardiomyopathy)  27 รพ.ราชวิถี 31
รวมส่งต่อโรคหัวใจ  631  
โรคหัวใจทั้งหมด  7,282
C500-C509 (CA breast) 113 รพ.มะเร็งลพบุรี  315 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ 
C530-C539 (CA cervix)  68 รพ.รามาธิบดี 97 เพื่อการวินิจฉัย
C73 (CA thyroid)  62 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 54
C340-C349 (CA lung)  56 รพ.ศิริราช 42
C220-C229 (CA liver)  37 รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร  32
รวมส่งต่อโรคมะเร็ง  796
โรคมะเร็งทั้งหมด  5,519
 
S720-S729 (Fracture of femur)   5 รพ.พุทธชินราช  8 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
S020-S029 (Fracture of skull and facial bones)  4 รพ.ราชวิถี 3 เพื่อการวินิจฉัย
S050-S059 (Eye injury)  3 รพ.ธรรมศาสตร์ 3
S120-S129 (Fx neck)  2 รพ.ศิริราช 2
S300-S399 (Injury abdomen)  2 รพ.เลิศสิน  1
รวมส่งต่ออุบัติเหตุ  31
อุบัติเหตุทั้งหมด  19,478
P071-P071 (Low birth weight) 7 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.นเรศวร  8 ขีดความสามารถด้านบุคลากรไม่เพียงพอ
P230-P239 (Congenital pneumonia) 3 รพ.ศิริราช 4 เพื่อการวินิจฉัย
P250 (Intestitial emphysema) 2 รพ.รามาธิบดี 3  
Q436 (Congenital fistula of rectum and anus) 1 รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 2  
Q039 (Congenital hydrocephalus) 1 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 2  
P960 (Congenital renal failure) 1 รพ.ราชวิถี 1  
P916 (Hypoxic ischemic encephalopathy of newborn) 1      
P369 (Bacterial sepsis of newborn)  1      
P051 (Small for gestational age)  1      
K219 (Gastrp-oesophageal reflux disease without oesophagitis)  1      
L819 (Disorder of pigmentation)  1      
รวมส่งต่อทารกแรกเกิด  20      
รวมทารกแรกเกิด   1,514