เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็ง 10 อันดับแรก
ปีงบประมาณ 2562

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 CA breast  12 0.41 1,551 34.04 1,563 20.83
        2 CA lung 360 12.21 241 5.29 601 8.01
        3 CA cervix 0 0.00 585 12.84 585 7.79
        4 CA colon 299 10.14 284 6.23 583 7.77
        5 CA liver 286 9.70 110 2.41 396 5.28
        6 CA ovary 0 0.00 385 8.45 385 5.13
        7 Leukemia 224 7.60 153 3.36 377 5.02
        8 Lymphoma 215 7.29 155 3.40 370 4.93
        9 CA prostate 241 8.18 0 0.00 241 3.21
       10 CA thyroid 40 1.36 190 4.17 230 3.06
                                                          รวมมะเร็ง 2,948 100 4,557 100 7,505 100

 

ผู้ป่วยรายใหม่ 10 อันดับแรก
ปีงบประมาณ 2562

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 CA lung 248 17.23 163 11.50 411 14.39
        2 CA breast 6 0.42 345 24.35 351 12.29
        3 CA liver 205 14.25 76 5.36 281 9.84
        4 CA cervix 0 0.00 206 14.54 206 7.21
        5 CA colon 112 7.78 91 6.42 203 7.11
        6 Lymphoma 95 6.60 58 4.09 153 5.36
        7 CA rectum 85 5.91 62 4.38 147 5.15
        8 Leukemia 68 4.73 32 2.26 100 3.50
        9 CA prostate 99 6.88 0 0.00 99 3.47
       10 CA esophagus 86 5.98 13 0.92 99 3.47
                                                         รวมมะเร็ง 1,439 100 1,417 100 2,856 100

 

 

5 อันดับโรคมะเร็งเด็กอายุ 0 - 15 ปี แยกเพศ
ปีงบประมาณ 2562

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 Leukemia 56 62.92 40 63.49 96 63.16
        2 Lymphoma 10 11.24 1 1.59 11 7.24
        3 CA brain 6 6.74 6 9.52 12 7.89
        5 CA adrenal gland 5 5.62 5 7.94 10 6.58
        4 CA liver 2 2.25 3 4.76 5 3.29
              รวมมะเร็ง 89 100 63 100 152 100

 

 

 

 

 

 

 Update : 05/02/2020