เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง

ผู้ป่วยมะเร็ง 10 อันดับแรก
ปี 2561

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 CA breast  14 0.48 1,481 33.86 1,495 20.57
        2 CA colon 289 9.99 292 6.68 581 7.99
        7 Leukemia 236 8.15 171 3.91 407 5.60
        4 CA cervix 0 0.00 545 12.46 545 7.50
        3 CA liver 318 10.99 128 2.93 446 6.14
        6 CA lung 362 12.51 239 5.46 601 8.27
        5 Lymphoma 186 6.43 174 3.98 360 4.95
        8 CA ovary 0 0.00 366 8.37 366 5.04
        9 CA prostate 230 7.95 0 0.00 230 3.16
       10 CA bladder 135 4.66 399 9.12 534 7.35
               รวมมะเร็ง 2,894 100 4,374 100 7,268 100

 

ผู้ป่วยรายใหม่ 10 อันดับแรก
ปี 2561

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 CA liver 263 16.69 97 6.18 360 11.45
        2 CA lung 297 18.85 176 11.22 473 15.04
        3 CA breast 8 0.51 374 23.84 382 12.15
        4 CA colon 128 8.12 101 6.344 229 7.28
        6 CA cervix 0 0.00 203 12.94 203 6.45
        5 Lymphoma 81 5.14 74 4.72 155 4.93
        8 CA ovary 0 0.00 129 8.22 129 4.10
        7 Leukemia 89 5.65 64 4.08 153 4.86
       10 CA prostate 37 2.35 50 3.19 87 2.77
        9 CA skin 72 4.57 0 0.00 72 2.29
               รวม 1,576 100 1,569 100 3,145 100

 

 

5 อันดับโรคมะเร็งเด็กอายุ 0 - 15 ปี แยกเพศ
ปี 2561

     อันดับ                                               ชนิดมะเร็ง                               ชาย            หญิง          TOTAL 
   จำนวน    %   จำนวน    %   จำนวน     %
        1 Leukemia 66 91.67 45 104.65 111 96.52
        2 Lymphoma 14 19.44 6 13.95 20 17.39
        3 CA brain 6 8.33 6 13.95 12 10.43
        5 CA adrenal gland 3 4.17 4 9.30 7 6.09
        4 CA bone 3 4.17 0 0.00 3 2.61
              CA ในเด็กทั้งหมด 98 136 65 151 163 142