เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

คุณภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน MRA แยกตามประเภทแบบบันทึก รวมทั้งหมด

 

Update : 06/12/2561