เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD Service)
      
                                    คลิ๊กเพื่อขยาย ผู้รับบริการ (ครั้ง)                                                                           คลิ๊กเพื่อขยาย ผู้รับบริการ (คน)
 
# รายการ 2558 2559 2560 2561 2562
 ผู้รับบริการ (คน) 162,673 152,015 159,831 159,363 161,779
 ผู้รับบริการ (ครั้ง) 497,718 509,702 553,667 598,615 612,860
 ผู้ป่วยนอก (คน) 142,501 143,964 156,030 144,012 147,234
 ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 471,500 486,726 530,068 563,028 632,172
           
 ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IPD Service)      
      
    
 คลิ๊กเพื่อขยาย ระดับ CMI รพ.สวรรค์ประชารักษ์                      คลิ๊กเพื่อขยาย  อัตราครองเตียง รพ.สวรรค์ประชารักษ์
       
                     
                                  คลิ๊กเพื่อขยาย  วันนอนผู้ป่วยใน รพ.สวรรค์ประชารักษ์                                                         คลิ๊กเพื่อขยาย   อัตราตายผู้ป่วยใน รพ.สวรรค์ประชารักษ์
      
 # รายการ  2558 2559 2560 2561 2562
 จำนวนผู้ป่วยใน 47,310 47,874 46,628 51,355 53,864
 ผู้ป่วยในเฉลี่ย (รายต่อวัน) 640 645 660 704 723
 วันนอนผู้ป่วยใน 233,774 235,329 241,060 257,096 263,799
 อัตราครองเตียง 97.19 97.54 100.00 106.56 103.25

 

 

 

Update:14/02/2020