เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

ข้อมูลบริการผู้ป่วยนอก (OPD Service)
      
 
                                    คลิ๊กเพื่อขยาย ผู้รับบริการ (ครั้ง)                                                                           คลิ๊กเพื่อขยาย ผู้รับบริการ (คน)
 
# รายการ 2557 2558 2559 2560 2561
 ผู้รับบริการ (คน) 158,564 162,673 152,015 159,831 159,363
 ผู้รับบริการ (ครั้ง) 530,935 497,718 509,702 553,667 598,615
 ผู้ป่วยนอก (คน) 133,837 142,501 143,964 156,030 144,012
 ผู้ป่วยนอก (ครั้ง) 505,776 471,500 486,726 530,068 563,028
           
 ข้อมูลบริการผู้ป่วยใน (IPD Service)      
      
       
 คลิ๊กเพื่อขยาย ระดับ CMI รพ.สวรรค์ประชารักษ์                      คลิ๊กเพื่อขยาย  อัตราครองเตียง รพ.สวรรค์ประชารักษ์
       
       
                 คลิ๊กเพื่อขยาย  วันนอนผู้ป่วยใน รพ.สวรรค์ประชารักษ์                                               คลิ๊กเพื่อขยาย   อัตราตายผู้ป่วยใน รพ.สวรรค์ประชารักษ์
      
 # รายการ  2557 2558 2559 2560 2561
 จำนวนผู้ป่วยใน 46,893 47,310 47,874 46,628 51,355
 ผู้ป่วยในเฉลี่ย (รายต่อวัน) 620 640 645 660 704
 วันนอนผู้ป่วยใน 226,149 233,774 235,329 241,060 257,096
 อัตราครองเตียง 94.88 97.19 97.54 100.00 106.56