เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมประสิทธิภาพการส่งต่อ Refer 
 ชื่อดัชนี      ปี 2560      ปี 2561    ปี 2562
1. สัดส่วนผู้ป่วยในรับไว้รักษาต่อ 0.2500 0.0000 0.0000
2. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยในรับไว้รักษาต่อ 2.7808 0.0000 0.0000
3. สัดส่วนผู้ป่วยในรับไว้รักษาต่อข้ามจังหวัด 0.04 0.00 0.00
4. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยในรับไว้รักษาต่อข้ามจังหวัด 3.8749 0.0000 0.0000
5. สัดส่วนผู้ป่วยในส่งต่อ 0.04 0.02 0.01
6. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ (RW) เฉลี่ยของผู้ป่วยส่งต่อ 3.6297 3.8650 2.9243
7. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยในรับไว้รักษาต่อ ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้ว 10,166.58 0.00 0.00
8. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยส่งต่อ ต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้ว 11,157.69 12,206.88 16,455.79
9. อัตราส่วนค่าน้ำหนักสัมพันธ์ผู้ป่วยรับเข้า ต่อ ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ผู้ป่วยส่งต่อ 5.18 0.00 0.00

 

 

 

 Update:06/02/2020