เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมความเป็นธรรมของโรงพยาลบาล
 ชื่อดัชนี     ปี 2559     ปี 2560     ปี 2561
1.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ข้าราชการ 2.6580 2.5556 2.1018
2.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสังคม 1.9416 1.8960 1.7379
3 . ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.0350 2.1376 1.9566
4.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : อื่น ๆ 1.7040 1.3411 2.2837
5.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ทั้งหมด 2.0382 2.1058 2.0627
6.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ :  ข้าราชการ 6.04 6.27 4.53
7.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสังคม 4.49 4.68 3.91
8.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 4.90 3.81 5.54
9.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : อื่น ๆ 4.40 3.81 5.54
10. วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ทั้งหมด 4.91 5.15 5.00
11. ค่ารักษาพยาบาลเฉลียต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ข้าราชการ 9,924.40 12,087.45 11,524.12
12. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ   : ประกันสังคม  10,342.16 12,079.44 11,117.92
13. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 9,027.16 10,435.32 10,846.73 
14. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : อื่น ๆ 9,666.59 10,487.66  12,547.39
15. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ทั้งหมด 9,242.96 10,714.47 11,516.70
16. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ข้าราชการ 80.85 79.10 72.50
17. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ประกันสังคม 68.57 80.00 0.00
18. อัตราการผ่าท้องคลอดสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 58.40 59.56 47.70
19. อัตราการผ่าท้องคลอดสิทธิ : อื่น ๆ 59.53 62.96 65.20
20. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ทั้งหมด 59.61 61.77 64.33
21. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ข้าราชการ 9.71 8.48 3.02
22. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ประกันสังคม 2.39 2.73 2.46
23. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 83.23 88.18 83.25
24. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : อื่น ๆ 4.68 0.61 11.28
25. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ทั้งหมด 100.00 100.00 100.00