เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมความเป็นธรรมของโรงพยาลบาล
 ชื่อดัชนี     ปี 2560     ปี 2561     ปี 2562
1.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ข้าราชการ 2.5556 2.1018 2.0458
2.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสังคม 1.8960 1.7379 1.5835
3 . ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 2.1376 1.9566 1.9717
4.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : อื่น ๆ 1.3411 2.2837 2.1874
5.  ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ยรายสิทธิ : ทั้งหมด 2.1058 2.0627 2.0234
6.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ :  ข้าราชการ 6.27 4.53 4.29
7.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสังคม 4.68 3.91 3.87
8.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 3.81 5.54 4.71
9.  วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : อื่น ๆ 3.81 5.54 5.49
10. วันนอนเฉลี่ยรายสิทธิ : ทั้งหมด 5.15 5.00 4.88
11. ค่ารักษาพยาบาลเฉลียต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ข้าราชการ 12,087.45 11,524.12 11,262.92
12. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ   : ประกันสังคม  12,079.44 11,117.92 12,662.93
13. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 10,435.32 10,846.73 10,990.87
14. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : อื่น ๆ 10,487.66 12,547.39  14,049.65
15. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วของผู้ป่วยในรายสิทธิ : ทั้งหมด 10,714.47 11,516.70 12,079.87
16. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ข้าราชการ 79.10 72.50 71.43
17. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ประกันสังคม 80.00 0.00 0.00
18. อัตราการผ่าท้องคลอดสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 59.56 47.70 58.85
19. อัตราการผ่าท้องคลอดสิทธิ : อื่น ๆ 62.96 65.20 63.76
20. อัตราการผ่าท้องคลอดรายสิทธิ : ทั้งหมด 61.77 64.33 63.15
21. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ข้าราชการ 8.48 3.02 3.05
22. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ประกันสังคม 2.73 2.46 2.58
23. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ประกันสุขภาพถ้วนหน้า 88.18 83.25 85.38
24. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : อื่น ๆ 0.61 11.28 8.99
25. อัตราการผ่าตัดใส่เลนส์แก้วตาเทียมในผู้ป่วย Cataract รายสิทธิ : ทั้งหมด 100.00 100.00 100.00

 

 

 

 

 

Update:06/02/2020