เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมประสิทธิภาพของโรงพยาบาล
 ชื่อดัชนี      ปี 2560      ปี 2561    ปี 2562
1. อัตราการครองเตียง (Bed Occupancy Rate) อัตราต่อ 100 95.70 103.82 106.28
2. อัตราการใช้เตียง (Bed Turnover Rate) 66.68 74.42 78.28
3. วันนอนโรงพยาบาลเทียบวันนอนมาตรฐาน 0.94 0.92 0.93
4. อัตราผู้ป่วยที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Case Rate) อัตราต่อ 1,000 120.65 125.59 132.47
5. อัตราผู้ป่วยผ่าตัดที่มีวันนอนวันเดียว (Same Day Surgery Case Rate) อัตราต่อ 1,000 34.12 40.27 38.79

 

 

 

 

Update:06/02/2020