เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมศักยภาพของโรงพยาบาล
 ชื่อดัชนี      ปี 2560      ปี 2561    ปี 2562
1. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ย (Average RW : CMI) 2.1058 2.0627 2.0234
2. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW : CMI) 2.0994 2.0455 2.0166
3. อัตราผู้ป่วยในทีมีความซับซ้อนของการรักษา 24.62 2.62 23.12
4. อัตราตายของผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนของการรักษา 17.12 29.35 16.48
5. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้ว 10,714.47 11,516.70 12,079.87
6. อัตราผู้ป่วยที่มีค่าน้ำหนักสัมพันธ์ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 0.18 17.13 17.30
7. อัตราผู้ป่วยที่มีค่าน้ำหนักสัมพันธ์น้อยกว่า 0.5 0.21 18.27 21.75
8. อัตราผู้ป่วย 5 อันดับกลุ่มโรคที่พบบ่อยของโรงพยาบาล (5 Most Common DRGs) 0.14 15.81 14.57
9. สัดส่วนกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 75.84 51.88 76.49

 

 

 

Update:06/02/2020