เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมศักยภาพของโรงพยาบาล
 ชื่อดัชนี      ปี 2559      ปี 2560    ปี 2561
1. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์เฉลี่ย (Average RW : CMI) 2.0382 2.1058 2.0627
2. ค่าน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้วเฉลี่ย (Average Adjusted RW : CMI)  2.031 2.0994 2.0455
3. อัตราผู้ป่วยในทีมีความซับซ้อนของการรักษา 25.59 24.62 2.62
4. อัตราตายของผู้ป่วยในที่มีความซับซ้อนของการรักษา 19.25 17.12 29.35
5. ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยน้ำหนักสัมพันธ์ที่ปรับค่าแล้ว 9,242.96 10,714.47 11,516.70 
6. อัตราผู้ป่วยที่มีค่าน้ำหนักสัมพันธ์ตั้งแต่ 3 ขึ้นไป 0.17 0.18 17.13 
7. อัตราผู้ป่วยที่มีค่าน้ำหนักสัมพันธ์น้อยกว่า 0.5 0.23 0.21 18.27
8. อัตราผู้ป่วย 5 อันดับกลุ่มโรคที่พบบ่อยของโรงพยาบาล (5 Most Common DRGs) 0.14 0.14 15.81
9. สัดส่วนกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) 72.12 75.84 51.88