เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
 ชื่อดัชนี      ปี 2559      ปี 2560    ปี 2561
1. อัตราตายของมารดา (Maternal Fatality Rate) อัตราต่อ 100,000 130.85 99.01 146.58
2. อัตราตายทารกแรกเกิดระยะสั้น (Early neonatal Motality Rate) อัตราต่อ 1,000 10.47 6.27 6.74
3. อัตราเกิดไร้ชีพ (Stillbirth Rate) อัตราต่อ 1,000 5.21 5.25 4.38
4. อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate) อัตราต่อ 1,000 30.09 32.67 24.63
5. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate) อัตราต่อ 100 13.97 14.92 12.66
6. อัตราการผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) อัตราต่อ 100 57.54 59.04 62.12
7. อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Perineal Laceration During Delivery Rate) อัตราต่อ 100 0.2 0.23 0.15