เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพแม่และเด็ก
 ชื่อดัชนี      ปี 2560      ปี 2561    ปี 2562
1. อัตราตายของมารดา (Maternal Fatality Rate) อัตราต่อ 100,000 99.01 146.58 55.48
2. อัตราตายทารกแรกเกิดระยะสั้น (Early neonatal Motality Rate) อัตราต่อ 1,000 6.27 6.74 3.61
3. อัตราเกิดไร้ชีพ (Stillbirth Rate) อัตราต่อ 1,000 5.25 4.38 3.59
4. อัตราการเกิดภาวะขาดอากาศในทารกแรกเกิด (Birth Asphyxia Rate) อัตราต่อ 1,000 32.67 24.63 23.30
5. อัตราทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อย (Low Birth Weight Rate) อัตราต่อ 100 14.92 12.66 12.45
6. อัตราการผ่าท้องคลอด (Cesarean Section Rate) อัตราต่อ 100 59.04 62.12 61.00
7. อัตราการฉีกขาดของฝีเย็บจากการคลอด (Perineal Laceration During Delivery Rate) อัตราต่อ 100 0.23 0.15 0.11

 

 

 

 

  Update:06/02/2020