เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

ภาพรวมคุณภาพของโรงพยาบาล
 ชื่อดัชนี      ปี 2560      ปี 2561    ปี 2562
1. อัตราตายผู้ป่วยในอย่างหยาบ (Crude Death Rate)  5.25 4.94 4.88
2. อัตราตายที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่งทางบก (Land Transport Accident Case Fatality)  5.47 5.30 5.33
3. อัตราป่วยตายด้วยโรคมะเร็ง (Camcer Case Fatality Rate)  5.29 4.70 5.20
4. อัตราป่วยตายด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute MI Case Fatality Rate) 17.89 14.96 16.68
5. อัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก (Dengue Case Fatality Rate) 1.82 0.85 0.81
6. อัตราป่วยตายด้วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Case Fatality Rate) 14.43 21.34 16.39
7. อัตราป่วยตายด้วยโรคปอดบวมในเด็ก 0-5 ปี (Pneumonia Case Fatality Rate in 0-5 year) 0.77 0.83 1.58
8. อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน (Re-Admission Rate) 6.37 6.60 6.45
9. อัตราตายในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิต (Septicemia Mortality Rate) 29.11 25.96 26.97
10. อัตราตายในผู้ป่วยที่ทำการเปิดกะโหลกศีรษะ (Craniotomy Mortality Rate) 15.96 16.53 20.63
11. อัตราตายของผู้ป่วยโรคเลือดสมอง (Acute Stroke Mortality Rate) 16.19 17.32 17.76
12. อัตราตายของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Hemorrhage Mortality Rate) 15.44 13.89 11.39
13. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดไส้ติ่งชนิดไม่อักเสบ (Incidental Appendectomy in Eldery Volume) 34 29 29
14. อัตราการเกิดภาวะโซเดียมต่ำ (Hypokalaemia Rate) 12.69 10.28 11.46
15.อัตราการเกิดภาวะโซเดียมต่ำ (Hyponatraemia Rate) 7.21 5.55 4.89

 

 

 

 Update:06/02/2020