เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

                                                                             ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
ขั้นตอนที่ 1 รับเรือง
กรณี Walk in เอกสารครบถ้วน
 
                         1. เขียนคำร้องตามแบบฟอร์มของ รพ.
                         2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามคู่มือให้ครบถ้วน
                       3. ตรวจสอบรายละเอียดความต้องการของผู้เขียนคำร้องให้ครบถ้วน
                       4. ชำระค่าธรรมเนียม
                       5. ออกใบเสร็จรับเงิน
 
                                   » กรณีขอใบเคลมให้ออกใบเสร็จเป็นแบบฟอร์มสีขาว
                                   » กรณีอื่น ๆ  ให้ออกเป็นใบเสร็จของโรงพยาบาล
 
กรณี Walk in เอกสารไม่ครบ
                                  - ให้คำแนะนำขั้นตอนตามความต้องการของผู้มาเขียนคำร้อง
 
ติดต่อก่อนรับบริการ
                                  - ให้คำแนะนำขั้นตอนตามความต้องการของผู้มาเขียนคำร้อง
 
ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ  (ให้แล้วเสร็จภายใน 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน)
  ยกเว้น ผู้ป่วยขอประวัติหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ระยะเวลาทำการอาจมากกว่า 10 วัน
 
                                   » กรณีขอประวัติการรักษา
 
                         1. ค้น HN / AN ผู้ป่วย
                         2. ส่งใบคำร้องให้เจ้าหน้าที่เวชสถิติ
                         3. เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ปริ้นส์ประวัติการรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
                         4. รับประวัติจากเจ้าหน้าที่เวชสถิติ
                         5. ให้เจ้าหน้าที่งานประกัน ปั้มตราโรงพยาบาลและ สำเนาถูกต้อง
                         6. ลงทะเบียนประวัติวันที่เสนอหัวหน้า และวันที่ครบกำหนด
                         7. รับคืนจากหัวหน้า เช็ควันที่ดำเนินการเสร็จในสมุดทะเบียน
                         8. โทรศัพท์แจ้งผู้ป่วยหรือ ทำหนังสือตอบกรณีบริษัทประกันขอประวัติ
 
(ให้แล้วเสร็จภายใน 2 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน)
   ยกเว้น ผู้ป่วยขอประวัติหลังจากรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วเสร็จ ระยะเวลาทำการอาจมากกว่า 10 วัน
 
                                     » กรณีขอใบเคลม
 
                         1. ค้น HN คนไข้
                         2. ส่งรายชื่อในห้องเวชระเบียนผู้ป่วยใน
                         3. แนบใบเคลมกับประวัติการรักษาพร้อมหลักฐานเอกสารการยินยอมเปิดเผยประวัติ
                         4. เสนอแพทย์ผู้รักษาเซ็นใบรับรองแพทย์ของบริษัทประกันชีวิต
                         5. รับเอกสารจากแพทย์ผู้รักษา
                         6. ลงวันที่ดำเนินการเสร็จ ในสมุดทะเบียน
                         7. โทรแจ้งผู้ป่วย / ญาติผู้ป่วย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่กรอกไว้ในแบบฟอร์มคำขอ
 
ขั้นตอนที่ 3 การส่งมอบเอกสาร
                                      » กรณีผู้ป่วย / ญาติมารับเอง
 
                         1. ผู้รับบริการโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าดำเนินการแล้วเสร็จหรือยัง
                         2. ผู้รับบริการติดต่อขอรับเอกสาร ต้องนำใบเสร็จรับเงินมาแสดง เซ็นรับในสมุดทะเบียน
 
                                       » กรณีส่งทางไปรษณีย์
 
                         1. ทำหนังสือราชการตอบกลับให้หน่วยงาน / บุคคลที่ร้องขอ
                         2. เสนอผู้อำนวยการ
 
ขั้นตอนขอประวัติงานประกันชีวิต
                         1. ผู้ป่วย / ญาติ / ตัวแทนกรอกแบบฟอร์มของโรงพยาบาล
                         2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน
                         3. ชำระค่าธรรมเนียม / ออกใบเสร็จ
 
เอกสารการขอประวัติไปรักษาต่อ / เกณฑ์ทหาร
                         1. ผู้ป่วยมายื่นเอกสารเอง
                             - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                         2. ญาติ / ตัวแทนประกันชีวิต
                                  - ใบมอบอำนวจ 1 ฉบับ
                              - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                              - บัตรประชาชนผู้มาดำเนินการแทน 1 ฉบับ
                              - บัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง, เซ็นชื่อ)
                         3. กรณีแพทย์จากโรงพยาบาลอื่นเขียนจดหมายขอประวัติการรักษา
                              - จดหมายจากแพทย์ 1 ฉบับ
                              - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                              - บัตรประชาชนผู้มาดำเนินการแทน 1 ฉบับ
 
เอกสารขอใบเคลมและขอประวัติการรักษาพยาบาล
                         1. ผู้ป่วยมายื่นเอกสารเอง
                             - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                             - ใบเคลมของบรษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ
                         2. ญาติ / ตัวแทนประกันชีวิต
                             - ใบมอบอำนาจ 1 ฉบับ
                             - ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ (เซ็นสำเนาถูกต้อง, เซ็นชื่อ)
                             - บัตรประชาชนผู้มาดำเนินการแทน 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง, เซ็นชื่อ)
 
เอกสารขอใบเคลมและขอประวัติการรักษาพยาบาล (กรณีเสียชีวิต)
                         1. บุตร
                             - ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนของบุตร 1 ฉบับ
                             - ทะเบียนบ้านของบุตร 1 ฉบับ
                             - ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ
                         2. สามี / ภรรยา
                             - ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนของสามี / ภรรยา 1 ฉบับ 
                             - ใบทะเบียนสมรถ 1 ฉบับ 
                             - ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ 
                         3. บิดา / มารดา
                             - ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนของบิดา / มารดา 1 ฉบับ
                             - ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ
                         4. พี่ / น้องร่วมบิดา มารดา
                             - ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนของพี่ / น้อง 1 ฉบับ
                             - ทะเบียนบ้านของพี่ / น้อง 1 ฉบับ
                             - ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต 1 ฉบับ
                                   
                                   » กรณีบุตร สามี/ภรรยา บิดา/มารดา ไม่สามารถมาดำเนินการได้จะต้องมี
                                    - ใบมอบอำนาจ
                                   » กรณีขอประวัติของผู้เสียชีวิตไม่ต้องใช้ใบเคลมของบริษัทประกันชีวิต
 
เอกสารขอประวัติการรักษาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
                         1. ผู้ป่วยมายื่นเอกสารเอง
                             - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                         2. ญาติ / ตัวแทนประกันชีวิต
                             - ใบมอบอำนาจ 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนผู้ป่วย 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนผู้มาดำเนินการแทน 1 ฉบับ
                             - บัตรประชาชนพยาน 2 ท่าน (เซ็นสำเนาถูกต้อง, เซ็นชื่อ)