เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
                    1.  ดำเนินการตามนโยบาย และเป้าหมายของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
                    2. ตรวจประเมินความครบถ้วนสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียนตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
                    3. มีการทบทวนเวชระเบียนเป็นระยะ เพื่อประเมินความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และทันเวลา เพื่อเสนอ
  ต่อคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเวชระเบียน
                    4. แก้ไขการสรุปเวชระเบียนผู้ป่วยในให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และสอดคล้องกับหลักฐานในเวชระเบียน
                    5. ทบทวน และตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารเวชระเบียนกรณีหน่วยงานภายนอกร้องขอเพื่อการตรวจสอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์

 

                     
                    
                    
                       
                    
               

Update : 01/05/2020