เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
1.การวางแผนและออกแบบระบบ 
1.1 กำกับดูแล ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ บุคลากร และงบประมาณด้านเวชระเบียน เวชสถิติ และเวชสารสนเทศทางการแพทย์
1.2 กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบันทึกเวชระเบียนร่วมกันในทุกวิชาชีพโดยมีเป้าหมายเพื่อ การสื่อสาร ความต่อเนื่อง
     ในการดูแลรักษา และการประเมินคุณภาพ
1.3 ออกแบบระบบเวชระเบียนจากการประเมินความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้บริหาร และ รวมทั้งบุคคลภายในโรงพยาบาล และ
      หน่วยงานภายนอก
1.4 กำหนดนโยบาย และการตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานเวชระเบียน และสนับสนุนแพทย์ในการบันทึกเวชระเบียนทั้งใน
      รูปแบบเอกสาร และเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ 
1.5 กำกับดูแลเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งการจัดทำ การจัดเก็บ และการให้บริการ
1.6 มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเวชระเบียนผู้ป่วยที่เหมาะสม ในด้านการบันทึก การปรับปรุง แก้ไข การกำหนดรหัสมาตรฐาน การจัดเก็บ 
      การเข้าถึง และการทำลาย
2.การรักษาความปลอดภัย และความลับผู้ป่วย
2.1 มีระบบป้องกันการสูญหายของเวชระเบียน ความเสียหายทางกายภาพ และการแก้ไขดัดแปลง และการเข้าถึง
2.2 มีแนวทางปฏิบัติเพื่อรักษาความลับข้อมูล และสารสนเทศของผู้ป่วยในเวชระเบียน การเข้าถึงเวชระเบียนของบุคคลต่าง ๆ รวมถึง
      การใช้เป็นหลักฐานทางกฏหมายและใช้ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร หรือจากการร้องขอของผู้ป่วย และองค์กรต่าง ๆ
2.3 จัดให้มีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในการรักษาความลับ และขั้นตอนวิธีการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วย

 

 

Update : 17/07/2020