เจตจำนง

บริการข้อมูลข่าวสาร อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

 

 

 

 

ข้าราชการ 9 คน
ลูกจ้างประจำ 2 คน
พนักงานราชการ 3 คน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 32 คน
ลูกจ้างชั่วคราว 0 คน
ลูกจ้างรายวัน 10 คน
                     รวม 56 คน

 

 

Update : 04/08/2020